ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ปี2562

EB1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB2การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

EB3การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5ท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB8การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

EB9การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB11มีการเผยแพร่รายงานการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB13มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14มีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB15มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17มีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในหารป้องกันการรับสินบน

EB18มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

EB20มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางในระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22มีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือและเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่

EB23มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่