สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขออนุญาตนำสรุป-รง-สขร.1ตค-สค61.pdf (16 downloads)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ขออนุญาตนำผลวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf (7 downloads)

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

 

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ขออนุญาตนำ-รง-การปรับปรุงการบริหารงานขึ้น.pdf (14 downloads)