ลิงค์ติดต่อที่สำคัญ

https://www.moph.go.th/ เว็บไซค์กระทรวงสาธารณสุข

https://www.pro.moph.go.th/w54/index.php/th/

เว็บไซค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

http://pre.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

http://www.phraehospital.go.th/ph11/index.php

โรงพยาบาลแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่