คลังเก็บหมวดหมู่: ITA

EB4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 18ข้อ1.2ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯและขออนุญาติเผยแพร่_