นโยบายองค์กร/นโยบายผู้บริหาร

นโยบายและยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองแพร่ ปี 2566

นโยบายและยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองแพร่ ปี 2565

นโยบายและยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองแพร่ ปี 2564-2567

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

วิสัยทัศน์-vision-พันธกิจ-mission

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่