ขออนุญาตเผยแพร่ รง.สขร.๑ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ – มิ.ย. ๒๕๖๒ และ สรุปเผยแพร่รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รง.สขร.๑)ในรอบเดือน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ๒๕๖๒ รอบเดือน ก.พ. ๒๕๖๒ – พ.ค. ๒๕๖๒ และขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน