สรุปผลการดำเนินงานโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒(EB7)

มาตรฐานบริหารผลการปฏิบัติราชการผลสัมฤทธิ์(BE13)