MOIT19_1. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน