ประกาศแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง+แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้อจัดจ้าง

ประกาศแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง+แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

 

 

ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศว่าด้วยฯ_29112561.pdf (67 downloads)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการวิเคราะห์ผลการจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้างปี2561แก้ไข.pdf (67 downloads)

 

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

 

ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเวปสสอเมืองแพร่29112561.pdf (80 downloads)