สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขออนุญาตนำสรุป-รง-สขร.1ตค-สค61.pdf (92 downloads)