กิจกรรม big cleaning day ของแต่ละ รพ.สต.

กิจกรรมทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายใน สถานบริการ ทุกวันศุกร์ แรกของเดือน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. และ ชุมชนใกล้เคียง

         

กิจกรรม พอ.สว. อำเภอเมืองแพร่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่