การส่งเสริมเด็กให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)เมืองแพร่ นำทีมโดยท่านบุญยงค์ รัตนวรทิพย์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมเด็กให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย” ในเขตอำเภอเมืองแพร่  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแพร่  จำนวน ๕๑๐  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายพร้อมส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยเรียน  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

๑.ชี้แจงนโยบายการจัดการน้ำหนักในเด็กวัยเรียน

๒. ให้ความรู้เรื่อง “ปัญหาการอ้วนกับการเกิดโรค”

๓.ให้ความรู้เรื่อง”การจัดการเพื่อลดน้ำหนักเด็กวัยเรียนที่มีโภชนาการเกิน”

๔.แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ เรื่อง ได้แก่  “สะกดอารมณ์  สกัดการกิน สะกิดการเคลื่อนไหว” “กินพอดี  ตักอาหารพอเหมาะ” “ธงโภชนาการ” “ภาวะอ้วนกับการเกิดโรค”

วันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์บดินธร  เทพยวรากูล รัชกาลที่ ๑๐” ณ.วัดพระธาตุช่อแฮอารามหลวง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่านบุญยงค์ รัตนวรทิพย์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่(อสม.)อำเภอเมืองแพร่ ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์บดินธร  เทพยวรากูล รัชกาลที่ ๑๐” ณ.วัดพระธาตุช่อแฮอารามหลวง  ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐ และทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮเพื่อทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

เทคนิคการจัดการภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)เมืองแพร่ นำทีมโดยท่านบุญยงค์ รัตนวรทิพย์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ในเขตอำเภอเมืองแพร่  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน และผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๘๐๕  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนให้สูงดี สมส่วนตามเกณฑ์  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

๑.ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานเด็กไทยสุขภาพดี

๒. ให้ความรู้เรื่อง “ภาวะโภชนาการเกินกับการเจ็บป่วย”

๓.ให้ความรู้เรื่อง”การจัดการเพื่อลดน้ำหนักเด็กวัยเรียนที่มีโภชนาการเกิน”

๔.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “โภชนาการเพื่อสุขภาพและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การลดปัญหาเด็กอ้วน”

[Download not found]