พิพิธภัณฑ์ สถานนีอนามัย ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

โดยการนำขอท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับทีมคณะ อาสาสมัครสาธารณสุข มีแนวคิดที่จะจัดทำ พิพิธภัณฑ์ จำลอง สถานีอนามัยเก่า โดยมีประวัติความเป็นมา ของสถานีอนามัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ประกอบกับอุปกรณ์ เครื่องเครื่องใช้เก่าเก็บ มาจัดแสดงให้ ทุกคนที่มีความต้องการรับรู้เรื่องราว เข้ารับชม

5 ส. คือกิจกรรมของ สสอ.เมืองแพร่

กิจกรรมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ทำความสะอาด ทุกวันศุกร์ เป็นประจำ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นมา

ฤดูการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่

โดยทีมงาน โรงพยาบาลแพร่ เข้าให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ   แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่าย ช่วงเดือน มิถุนายนถึง กรกฎาคม