MOIT 04 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลากำหนด

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่