MOIT 03 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงฯในปีงบประมาณพ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่