ITA สสอ.เมืองแพร่ปีงบประมาณ 2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง / กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.1 บันทึกลงนามในคำสั่งและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ปีงบประมาณ 2564)

2.1 บันทึกข้อความลงนามและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2564)

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1)ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน(3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

8.1 ฟอร์มเผยแพร่ข้อ1-5,7-8

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

9.1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

9.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2565

9.3 ฟอร์มเผยแพร่

10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565

10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

10.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565

10.3 ฟอร์มเผยแพร่

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12.1 ฟอร์มเผยแพร่ ข้อ 11-12

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

13.1 ฟอร์มเผยแพร่

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (การกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

14.1 ฟอร์มเผยแพร่

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

16.1 ฟอร์มเผยแพร่ ข้อ 15-16

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานสขร.1

ฟอร์มเผยแพร่

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงฯในปีงบประมาณพ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลากำหนด

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4

บันทึกเสนอ ผบห.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (4ช่อง)

ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ฟอร์มเผยแพร่

1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท

3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่