MOIT 05 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่