MOIT 02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

              1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนาม ประกอบด้วย (1)รูปถ่าย (2)ชื่อ-นามสกุล (3)ตำแหน่ง (4)หมายเลขโทรศัพท์ (ครบ 4 รายการ)

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารฯ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 _ facebook

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (1)ที่อยู่หน่วยงาน (2)หมายเลขโทรศัพท์ (3)หมายเลขโทรสาร (4)ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (5)แผนที่ตั้ง (ครบ 5 รายการ)

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

  5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 9. แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) เงินงบดำเนินการ

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9)

 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                        11.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                        11.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ)

 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                        16.1 รายงานผล ฯ รอบ 6 เดือน

                        16.2 รายงานผล ฯ รอบ 12 เดือน

 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17.1 รายงานผล ฯ รอบ 6 เดือน

                        17.2 รายงานผล ฯ รอบ 12 เดือน

  18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

                        18.1 การวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                        18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                                    18.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน

                                    18.2.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

                        18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบ

            18.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่1)

18.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่2)

18.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่3)

18.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่4)

                18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

            18.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. 2560

            18.4.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่เกิน100,000.-)

            18.4.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้าง (เกิน100,000.-)

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สขร.1)

            แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

            แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

            แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

            แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

            แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2566 (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่