MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาสที่ 2

            1. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            2. มาตรการป้องกันการทุจริต ต้องสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยง MOIT 17

            3. หลักฐานการแจ้งเวียน ตามข้อ1และ2            

4. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่