MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

            1.บันทึกเสนอ ผบห. อนุมัติการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

            2. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฯ

            3. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฯ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความทเสี่ยง (คู่มือหน้า 92-100)

            5. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4

            1. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            2. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ตามขั้นตอนที่ 9 คู่มือหน้า 101            

3. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่