MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานประจำปีฯ พ.ศ. 2566

1.3 ฟอร์มเผยแพร่

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม 1 ตามคู่มือ)

2.3 ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่