MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

1. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานจการประเมิน ฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. รายงานการประเมิน (ตามตัวอย่างหน้า 75 คู่มือ) ที่พิมพ์ สำเนาคำตอบการประเมินฯจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  3. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่