MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566)

            1.1 บันทึกผู้บริหารอนุมัติโครงการและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

            1.2. โครงการ

 2. รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ ผบห.ทราบ

3. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

 6. บันทึกรายงาน ผบห. ทราบ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ข้อ 2, 3 , 4)            

7. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่