MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

            1. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอ ผบห. ทราบและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

            2. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ          เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

            3. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 12 เดือน(1 เม.ย. 66–31 ส.ค. 66)

            1. บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอ ผบห. ทราบและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

            2. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ          เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ            

3. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่