MOIT 09 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1 และ 2            

4. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่