คลังเก็บหมวดหมู่: หมวดหมู่อื่นๆๆ

EB8ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

EB 16_สรุปรายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปและทุจริต ประพฤติมิชอบ ปี 2563 (ไตรมาส4)

EB16การกำหนดมาตรการกลไกเรื่องร้องเรียน

EB16ข้อ1คำสั่งผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

EB16ข้อ2ประกาศช่องทางการร้องเรียน

EB16ข้อ3คู่มือเรื่องร้องเรียนทั่วไปและประพฤติมิชอบ

EB16ข้อ4การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สสอเมืองแพร่Flowchart

EB16ข้อ5_7รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบและขออนุญาติขึ้นเว็บฯ