คลังเก็บหมวดหมู่: หมวดหมู่อื่นๆๆ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ขออนุญาตนำผลวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf (45 downloads)

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

 

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ขออนุญาตนำ-รง-การปรับปรุงการบริหารงานขึ้น.pdf (53 downloads)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ วิเคราะห์แผนทุจริต.pdf (56 downloads)