คลังเก็บหมวดหมู่: หมวดหมู่อื่นๆๆ

EB16การกำหนดมาตรการกลไกเรื่องร้องเรียน

EB16ข้อ1คำสั่งผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

EB16ข้อ2ประกาศช่องทางการร้องเรียน

EB16ข้อ3คู่มือเรื่องร้องเรียนทั่วไปและประพฤติมิชอบ

EB16ข้อ4การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สสอเมืองแพร่Flowchart

EB16ข้อ5_7รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบและขออนุญาติขึ้นเว็บฯ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ขออนุญาตนำผลวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf (59 downloads)

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

 

รายงานการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ขออนุญาตนำ-รง-การปรับปรุงการบริหารงานขึ้น.pdf (65 downloads)