EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB5 หน่วยงานให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมดำเนินงานตามภารกิจหลัก

EB20การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20ข้อ1 2บันทึกเสนอ ผบห. สรุปรายงานการประชุม

EB20ข้อ3รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB20ข้อ4บันทึกเสนแฃอผบห.และขอขึ้นเว็บฯ

EB19การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB19ข้อ1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB19ข้อ2การรวมกลุ่ม STRONG

EB19ข้อ3 4หลักฐานสะท้อนการริเริ่มของกลุ่มและภาพกิจกรรม

EB18การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

EB18การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

EB18ข้อ2กิจกรรม/โครงการ

B18ข้อ4บันทึกรายงาน ผบห.การจัดกิจกรรมและขออนุญาตขึ้นเว็บฯ