รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.เมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒)

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)