ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

ประวัติ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 เดิมทำการอยู่ในอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  โดยมีสาธารณสุขอำเภอคนแรกชื่อ นายสวน   นามวงศ์ ซึ่งปรากฎในรายนามทำเนียบตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 สาธารณสุขอำเภอสมัยนั้นได้พยายาม หาที่ทำการแห่งใหม่เนื่องจากสถานที่ทำการเดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภาระกิจที่มากขึ้น สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้พยายามที่จะขออาคารสำนักงานเป็นที่ทำการแห่งใหม่จากกระทรวงสาธารณสุขแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการให้ได้ประกอบกับหน่วยงานไม่สามารถหาพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ได้ สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจึงขอย้ายที่ทำการมาอยู่แทนกลุ่มงานกามโรคและโรคเอดส์ที่ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2540  โดยที่ทำการแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ต่อมาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่

อาคารปัจจุบัน

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่