MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. 2565

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรในหน่วยงาน ประกอบด้วย

                        1.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        1.2 โครงการ

 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

 3. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานผลการอบรม ฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  4. รายงานผลการอบรมฯ

  5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

 6. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่