MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส2_

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ทำเป็นรูปเล่ม)

1.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ (1 ต.ค. 65 -31 มี.ค. 66) อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566

1.3 ฟอร์มเผยแพร่

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

                        2.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ  (รอบ 6 เดือน) แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มี.ค. 66

                        2.3 ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4

 1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

                        1.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ (1 เม.ย. 66 -30 ก.ย. 66) อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

                        1.3 ฟอร์มเผยแพร่

 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

                        2.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ  (รอบ 12 เดือน) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

                        2.3 ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่