MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

1. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. คำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  4. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4

  1. บันทึกเสนอ ผบห.ทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

  2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน

 3. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่