MOIT 01 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

            1.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามคำสั่ง/ประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

            1.2 คำสั่ง/ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            1.4 ฟอร์มเผยแพร่

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี  2565

            2.1 บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบรายงาน ฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

            2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของปี 2565

            2.3 ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่