MOIT 08 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (On –site หรือ Online) ประกอบด้วย

                        1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม

                        1.2 โครงการอบรม

  2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ฯ

 3. บันทึกข้อความเสนอ ผบห. รับทราบรายงานผลการอบรมและขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

 4. รายงานผลการอบรม ฯ

 5. ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดอบรม ฯ (On –site หรือ Online)

 6. ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่