MOIT 04 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีภายใน 30 วันทำการ

              1.1 บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามรับทราบและอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

              1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

              1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                        1.3.1 แผนงบดำเนินงาน

                        1.3.2 แผนงบลงทุน

              1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

              1.5 ฟอร์มเผยแพร่       

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ตามรอบระยะเวลา (งบลงทุน / งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)

2.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่1)

2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่2)

2.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่3)

2.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่4)

3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

              3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

              3.2 ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

              3.2.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่เกิน100,000.- บาท)

  3.2.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เกิน100,000.- บาท)

3.3 ฟอร์มเผยแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่